Biotope Chine - Beijing

Biotope Chine - Beijing

Bureaux de Biotope Chine - Crédits : L. Bao, Biotope.

Biotope Chine - Feilan
Room 2615, Wenhuagong,
Laodongrenmin Wenhuagong, Nanchizi Dajie,
Dongcheng District, Beijing,
PR of China - 100005
Tél. : 0086-10-65116096
biotopechina@qq.com - chine@biotope.fr

北京飞兰生态科技有限公司
中国北京 东城区,
南池子大街, 劳动人民文化宫,
文华宫写字楼,2615 房间
邮编 : 100005
电话 : 0086-10-65116096


 

Adresse de Biotope Chine